fbpx

Hukum Wasiat Dan Pembahagiannya Di Sisi 4 Mazhab

Saya Abu Nuha Nuwairah, Perunding Pewarisan Wasiyyah Shoppe Berhad sejak tahun 2022. Saya juga merupakan lepasan syariah daripada Universiti Islam Muhammad Ibn Saud, Riyadh. Insya Allah, saya boleh bantu tuan puan berkaitan pewarisan.

Pendahuluan:

Wasiat mencakupi lima hukum: wajib, sunat, haram, makruh, dan harus. Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan apa yang makruh, wajib, sunat, haram atau harus; disebabkan perbezaan pandangan mereka terhadap hukum sesuatu perkara sebelum ia diwasiatkan, serta kerana akibat baik atau buruk yang mungkin timbul daripada wasiat tersebut. Ini berasaskan kepada kaedah: “wasilah mengikuti hukum tujuan”, iaitu wasiat mengenai sesuatu perkara adalah perintah untuk melakukannya dan merupakan wasilah untuk mencapainya.

Jika perkara yang diwasiatkan itu haram, maka wasiat itu juga haram. Jika perkara itu wajib, maka wasiat itu juga wajib. Begitu juga wasiat untuk perkara sunnah, makruh, dan mubah, wasiat itu diberikan hukum seperti perkara yang diwasiatkan secara umum. Berdasarkan hukum taklifi umum, wasiat dibahagikan kepada lima bahagian:

Bahagian Pertama: Wasiat Wajib

Wasiat wajib adalah wasiat yang mesti dilaksanakan agar tidak menghilangkan hak seseorang. Terdapat tiga situasi utama yang memerlukan wasiat wajib:

Pertama, apabila terdapat hutang atau hak orang lain. Terdapat beberapa syarat penting yang perlu dipenuhi dalam situasi ini.

  • Syarat pertama ialah ketiadaan bukti hak. Contohnya, jika tiada saksi atau bukti yang menunjukkan adanya hak tersebut, wasiat menjadi wajib untuk memastikan hak orang lain tidak hilang. Menurut pandangan ulama seperti Abu Thaur, wasiat adalah wajib jika ada hutang atau hak yang perlu diumumkan. Namun, Ibnu Munzir berpendapat bahawa wasiat tidak wajib jika tiada hutang atau amanah.
  • Syarat kedua ialah ketidakmampuan membayar hutang sewaktu hidup. Adalah penting untuk segera membayar hak-hak tersebut dan tidak cukup hanya dengan berwasiat. Ini selari dengan hadis yang menyatakan bahawa “penangguhan pembayaran oleh orang yang mampu adalah satu kezaliman.”
  • Syarat ketiga ialah ketakutan akan mati sebelum menyelesaikan hak-hak tersebut. Menurut pandangan mazhab Maliki dan Hanbali, wasiat adalah wajib walaupun tidak ada ketakutan langsung terhadap kematian, sementara mazhab Syafi’i berpendapat bahawa wasiat tidak wajib kecuali ada ketakutan akan mati.
  • Syarat keempat ialah besarnya hak yang diakui. Hak-hak kecil tidak memerlukan wasiat untuk menghindari kesulitan, dan pandangan Al-Baji menyatakan bahawa hutang-hutang kecil yang sering berubah tidak memerlukan wasiat harian.

Kedua, wasiat terhadap hak-hak Allah Ta’ala. Contoh hak-hak Allah termasuk zakat, kafarah, nazar, haji, atau fidyah. Menurut beberapa ulama, wasiat ini adalah wajib. Hadis Ibnu Umar menyatakan bahawa “tidak sepatutnya seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan tidur dua malam melainkan wasiatnya tertulis di sisinya.” Ini menunjukkan bahawa hak-hak yang wajib perlu dilaksanakan segera. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan wasiat tidak wajib. Beberapa ulama Hanafi berpendapat bahawa hak-hak Allah gugur dengan kematian jika tidak diwasiatkan, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Najim mengenai zakat dan sedekah fitrah yang gugur dengan kematian.

Ketiga, wasiat untuk memelihara hak waris. Jika seseorang memiliki hutang pada orang lain atau hak yang takut hilang, pandangan mazhab Maliki adalah wasiat wajib untuk memelihara hak waris. Ini disokong oleh dalil seperti ayat tentang kesaksian ketika kematian dalam Surah Al-Maidah: 106, dan hadis Ibnu Abbas mengenai wasiat Tamim ad-Dari dan Adi bin Badda untuk menjaga harta peninggalan.

Keempat, wasiat untuk kerabat yang tidak mewarisi. Bagi orang yang meninggalkan banyak harta, perkara ini akan dibahas lebih terperinci nanti.

Kesimpulannya, hukum wasiat berbeza berdasarkan keadaan dan hak yang terlibat. Para ulama sepakat tentang kewajiban wasiat dalam situasi tertentu seperti adanya hutang atau hak orang lain, namun mereka berbeza pendapat dalam situasi lain. Hukum-hukum ini bertujuan untuk memastikan hak semua pihak terlindungi, mencapai keadilan, dan menghindari kerugian serta kelalaian.

Bahagian Kedua: Wasiat Sunat

Mazhab Hanafi: Wasiat kurang dari sepertiga adalah lebih baik daripada meninggalkannya jika ahli waris kaya atau mencukupi dengan bagian mereka. Ini kerana wasiat adalah antara sedekah kepada orang asing dan pemberian kepada kerabat, dan yang pertama lebih utama kerana mencari keredaan Allah. Namun, jika ahli waris miskin dan tidak mencukupi dengan warisan mereka, maka meninggalkan wasiat adalah lebih baik kerana meninggalkan wasiat adalah sedekah kepada kerabat, sementara wasiat adalah sedekah kepada orang asing, dan yang pertama lebih utama.

Dalil: Diriwayatkan oleh Muslim dari Amru bin Harith, dari Zainab, isteri Abdullah: “… Beliau berkata: Bilal datang kepada kami, maka kami berkata kepadanya: Datanglah kepada Rasulullah SAW dan beritahukan bahawa ada dua wanita di pintu yang bertanya: Adakah sedekah boleh diberikan kepada suami mereka dan anak-anak yatim di bawah jagaan mereka? Jangan beritahu siapa kami. Beliau masuk dan bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya: Siapa mereka? Bilal berkata: Seorang wanita dari Ansar dan Zainab. Rasulullah bertanya: Zainab mana? Bilal berkata: Isteri Abdullah. Rasulullah berkata: Mereka mendapat dua pahala: pahala kekerabatan dan pahala sedekah.”

Mazhab Maliki: Seperti yang dinyatakan oleh al-Lakhmi: “Wasiat yang disunnahkan adalah wasiat dengan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak merugikan ahli waris kerana banyaknya harta dan diharapkan pahala lebih banyak daripada meninggalkan harta untuk ahli waris.”

Mazhab Syafi’i: Wasiat yang disunnahkan adalah wasiat yang memenuhi syarat-syarat, tidak wajib, tidak haram, dan tidak makruh, seperti wasiat kepada bukan ahli waris yang baik, wasiat kepada fakir miskin, dan sebagainya.

Mazhab Hanbali: Wasiat yang disunnahkan adalah wasiat bagi mereka yang meninggalkan banyak harta (iaitu harta yang banyak menurut kebiasaan) tanpa had tertentu kerana tiada nas yang menetapkan ukurannya. Dianjurkan untuk berwasiat hingga seperlima harta kepada kerabat fakir yang tidak mewarisi kerana Allah memerintahkan wasiat kepada ibu bapa dan kerabat, kecuali ahli waris dengan firman-Nya: “Tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

Maka, kerabat yang tidak mewarisi tetap menerima wasiat dan sekurang-kurangnya ini adalah disunnahkan. Sedekah kepada mereka dalam kehidupan adalah lebih baik, begitu juga setelah kematian.

Pendapat yang Lebih Dekat: Disunnahkan wasiat bagi mereka yang meninggalkan banyak harta, iaitu harta yang banyak menurut kebiasaan. Dalilnya adalah firman Allah: “Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya: “Ali masuk kepada seorang hamba mereka yang hampir mati, lalu berkata: Wahai Ali! Haruskah aku berwasiat? Ali menjawab: Tidak, kerana Allah berfirman: ‘Jika ia meninggalkan harta yang banyak,’ dan kamu tidak mempunyai banyak harta.”

Diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dari Muhammad bin Shuraik, dari Ibn Abi Mulaika, dari Aisyah RA, berkata: Seorang lelaki berkata kepadanya: Aku ingin berwasiat. Aisyah bertanya: Berapa banyak hartamu? Lelaki itu menjawab: Tiga ribu. Aisyah bertanya: Berapa banyak keluargamu? Lelaki itu menjawab: Empat orang. Aisyah berkata: Maka Allah berfirman: ‘Jika ia meninggalkan harta yang banyak,’ dan itu adalah harta yang sedikit, tinggalkan untuk keluargamu kerana itu lebih baik.”

Wasiat dimulai dengan kerabat sesuai ayat tersebut, kemudian apa yang lebih bermanfaat dan lebih baik dari segi kebaikan dan kebajikan, yang berbeza mengikut zaman dan tempat.

Berapa banyak yang disunnahkan untuk diwasiatkan akan dijelaskan kemudian.

Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas RA: “Jika ia meninggalkan harta yang banyak,” Ibn Abbas berkata: “Sesiapa yang tidak meninggalkan enam puluh dinar, dia tidak meninggalkan harta yang banyak.”

Bahagian Ketiga: Wasiat Harus

Mazhab Hanafi: Wasiat yang dibolehkan adalah wasiat kepada orang kaya dari kalangan keluarga dan kerabat, atau orang lain.

Dalam “Takmilat Hasyiah Rad al-Muhtar” disebutkan: “Dan wasiat yang dibolehkan adalah seperti wasiat kepada orang kaya dari kalangan orang asing dan kerabat.”

Mazhab Maliki: Seperti yang dinyatakan oleh al-Lakhmi: “Wasiat yang dibolehkan adalah wasiat yang tidak berkaitan dengan ketaatan atau maksiat, dan pahalanya sama antara melakukan atau meninggalkannya.” Orang lain berkata: “Ia adalah wasiat dengan sesuatu yang dibolehkan seperti jual beli dan lain-lain perkara yang dibolehkan.”

Mazhab Syafi’i: Wasiat yang dibolehkan adalah seperti wasiat kepada orang kaya dan orang kafir, serta wasiat dengan benda yang halal dimanfaatkan dari benda najis. Mengenai jenis ini (wasiat yang dibolehkan), Imam Syafi’i berkata: “Wasiat bukanlah kontrak yang mendekatkan diri kepada Allah”, maksudnya tidak selalu demikian, berbeza dengan tadbir.

Mazhab Hanbali: Wasiat yang dibolehkan adalah seperti wasiat kepada orang kaya jika ahli waris mereka juga kaya. Dalam “al-Tabsirah,” diriwayatkan oleh Ibn Mansur dan disebutkan dalam “al-Mughni” dan lain-lain, serta disahihkan dalam “al-Insaf.”

Bahagian Keempat: Wasiat Haram

Mazhab Hanafi: Mazhab Hanafi mengklasifikasikan wasiat kepada empat bahagian sahaja, dengan mengecualikan bahagian haram. Ini kerana, menurut prinsip mereka dalam usul fiqh, haram hanya merujuk kepada perkara yang pengharamannya ditetapkan dengan dalil yang pasti (qat’i) daripada Al-Quran atau hadis mutawatir atau masyhur. Sebaliknya, perkara yang pengharamannya ditetapkan dengan dalil yang bersifat sangkaan (zanni) disebut sebagai makruh tahriman.

Diketahui bahawa dalam Al-Quran dan Sunnah tidak terdapat wasiat yang diharamkan secara teks, kecuali wasiat yang merugikan sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala: “Sesudah wasiat yang diwasiatkannya atau hutang tanpa memberi mudarat” (Surah An-Nisa: 12), dan dalam hadis Ibn Abbas r.a.: “Wasiat yang merugikan adalah dari dosa-dosa besar”. Namun, petunjuk ayat tersebut terhadap pengharaman wasiat yang merugikan adalah melalui mafhum (pemahaman tersirat), dan Mazhab Hanafi tidak menerima keabsahannya. Walaupun petunjuk hadis Ibn Abbas r.a. adalah melalui nas, namun hadis tersebut adalah hadis ahad yang diperselisihkan mengenai marfu’ atau mawquf-nya, sehingga yang ditetapkan olehnya tidak disebut haram tetapi makruh tahriman menurut mereka.

Oleh itu, Mazhab Hanafi mengecualikan bahagian haram dari kategori wasiat, mencukupkan dengan wajib, sunat, harus, dan makruh. Sementara itu, jumhur ulama menambahkan bahagian haram kerana mereka berpendapat bahawa haram adalah apa yang ditetapkan pengharamannya dengan dalil, baik qat’i atau zanni, dan ini lebih utama.

Wasiat yang Diharamkan: Wasiat yang diharamkan adalah wasiat dengan perkara yang haram, seperti wasiat dengan arak dan babi kepada seorang Muslim, wasiat untuk membina gereja atau memperbaikinya, membina kubah di atas kuburnya, menulis atau membaca Taurat dan Injil, mengedarkannya, atau membelanjakan harta untuk projek-projek haram, kelab-kelab yang menyesatkan, dan lain-lain perbuatan mungkar dan haram. Semua ini diharamkan kerana termasuk dalam larangan membantu dalam dosa dan permusuhan, seperti yang disebut dalam firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Surah Al-Ma’idah: 2).

Termasuk dalam kategori ini adalah wasiat yang merugikan, wasiat melebihi satu pertiga dari hartanya, dan wasiat kepada ahli waris.

Dalam “Hawasyi al-Sharwani” disebutkan: “Jika diketahui bahawa harta wasiat akan digunakan untuk maksiat, maka wasiat tersebut haram tetapi sah.”

Dalam “Hasyiah al-Bujairimi” juga disebutkan: “Wasiat haram bagi orang yang diketahui akan merosakkan harta tersebut jika diperoleh dalam warisannya.”

Bahagian Kelima: Wasiat Makruh

Mazhab Hanafi: Menurut Mazhab Hanafi, wasiat yang makruh adalah wasiat yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam maksiat dan kemungkaran.

Pandangan dan Kritik: Pandangan ini dikritik kerana dikatakan tidak selaras dengan prinsip umum, iaitu larangan membantu dalam dosa dan permusuhan seperti yang disebut dalam Al-Quran. Seharusnya, wasiat yang mengandungi elemen membantu kemaksiatan adalah haram, bukan sekadar makruh.

Mazhab Maliki: Menurut Mazhab Maliki, wasiat yang makruh adalah wasiat yang ganjaran meninggalkannya lebih besar daripada ganjaran melakukannya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Lakhmi. Selain itu, wasiat yang makruh juga merujuk kepada wasiat yang dilakukan dengan perkara yang makruh atau dengan jumlah harta yang sedikit.

Mazhab Syafi’i: Dalam Mazhab Syafi’i, wasiat yang makruh adalah wasiat kepada ahli waris atau wasiat melebihi satu pertiga daripada harta.

Pandangan dan Kritik: Pandangan ini juga dikritik kerana sebenarnya wasiat kepada ahli waris atau wasiat melebihi satu pertiga daripada harta adalah haram, berdasarkan larangan yang jelas dari Rasulullah SAW mengenai perkara ini.

Mazhab Hanbali: Menurut Mazhab Hanbali, wasiat yang makruh adalah wasiat kepada orang miskin jika pewasiat mempunyai ahli waris yang memerlukan. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.”

Pandangan ini didasarkan kepada konsep bahawa memberikan kepada ahli waris yang memerlukan adalah lebih baik daripada memberikan kepada orang lain yang kurang memerlukan. Oleh itu, keadaan pewaris dan keperluan mereka menentukan apakah wasiat itu makruh atau tidak.

Kesimpulan: Pendekatan yang lebih tepat adalah menyatakan bahawa wasiat yang makruh adalah wasiat yang mengakibatkan sesuatu yang tidak diingini atau tidak disukai dalam syariat. Ini termasuk wasiat yang mungkin menyebabkan pertelingkahan, ketidakadilan, atau tidak memberi manfaat yang lebih besar kepada ahli waris yang memerlukan.

Alhamdulillah, berakhirlah perkongsian kali ini. Ini adalah terjemahan yang saya usahakan daripada Kitab الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا oleh Dr Khalid. Sila tekan sini untuk pautan tersebut.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Perlukan Solusi?