fbpx

Perbezaan Takrifan Wasiat Di Sisi 4 Mazhab

Saya, Abu Nuha Nuwairah, Perunding Pewarisan Wasiyyah Shoppe Berhad sejak tahun 2022. Saya juga merupakan lepasan syariah daripada Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh. Insya Allah, saya boleh bantu tuan puan berkaitan dengan pewarisan.

Mazhab Hanafi

Definisi Wasiat Menurut Mazhab Hanafi

Menurut definisi yang diberikan oleh al-Kasani: Wasiat adalah sesuatu yang diwajibkan oleh pemberi wasiat (musi) ke atas hartanya selepas kematiannya.

Kritikan terhadap Definisi Al-Kasani:

Definisi ini dikritik kerana tidak menyeluruh; ia tidak merangkumi wasiat-wasiat berkenaan dengan ibadah yang wajib seperti haji, kaffarah, dan zakat, kerana ia tidak diwajibkan oleh pemberi wasiat sendiri, tetapi diwajibkan oleh syariat.

Jawapan terhadap Kritikan:

Kata “apa yang diwajibkan” adalah umum dan termasuk ibadah yang wajib.

Definisi-Definisi Lain dalam Mazhab Hanafi:

Definisi oleh pengarang kitab “al-Durr al-Mukhtar” dan “al-Kanz”: “Pemilikan yang ditangguhkan hingga selepas kematian melalui jalan pemberian, sama ada dalam bentuk manfaat atau benda.”

Penjelasan Definisi:

 • Kata “pemilikan” merujuk kepada semua jenis pemilikan: pemilikan benda dan manfaat, dengan atau tanpa imbalan, dan pemilikan segera atau yang ditangguhkan hingga selepas kematian.
 • Kata “ditangguhkan hingga selepas kematian” bermaksud kesannya bergantung kepada kematian, jadi pemilikan harta yang diwasiatkan tidak berpindah kepada penerima wasiat kecuali selepas kematian pemberi wasiat.
 • Kata “melalui jalan pemberian” mengecualikan pengakuan hutang pihak ketiga, kerana ia adalah pemilikan hutang selepas kematian, tetapi bukan melalui jalan pemberian.
 • Kata “melalui jalan pemberian” juga mengecualikan pemilikan dengan imbalan seperti jual beli dan sewaan.
 • Kata “dalam bentuk manfaat dan benda” adalah penjelasan yang menunjukkan bahawa wasiat boleh merangkumi benda yang wujud secara nyata atau secara potensi seperti buah yang akan datang, dan manfaat yang berterusan atau sementara.

Kritikan terhadap Definisi:

 1. Definisi ini tidak menyeluruh kerana:
  • Tidak merangkumi wasiat kepada entiti yang tidak boleh memiliki seperti masjid, kerana kata “pemilikan” mengimplikasikan penerima yang boleh memiliki, dan entiti ini tidak memiliki sifat pemilikan.
  • Tidak merangkumi wasiat yang hanya melibatkan penghapusan tanggungan, seperti pembebasan dari tanggungan.
  • Tidak merangkumi wasiat berkenaan kewajipan seperti zakat dan kaffarah, kerana ia bukan pemberian, jadi dikecualikan oleh kata “melalui jalan pemberian”.
  • Tidak merangkumi wasiat berkenaan hak yang berkaitan dengan harta tetapi bukan harta atau manfaat, seperti menangguhkan hutang atau menjual harta kepada seseorang.
 2. Definisi ini tidak eksklusif kerana:
  • Merangkumi tindakan tadbir, di mana tuan memiliki hambanya untuk dirinya selepas kematian, jadi ia termasuk dalam definisi tetapi bukan wasiat.
  • Definisi menyatakan wasiat sebagai pemilikan, dan pemilikan memerlukan keperluan harta itu menjadi milik penerima pada saat kontrak terjadi, sedangkan wasiat tidak begitu kerana ia tidak wajib kecuali selepas kematian.
  • Termasuk pengulangan yang tidak perlu dalam kata “melalui jalan pemberian” kerana tujuan menambahnya adalah untuk mengecualikan pengakuan hutang, walaupun pengakuan hutang sudah dikecualikan oleh kata “pemilikan”, kerana orang yang mengaku tidak memberikan hak milik apa-apa kepada penerima, tetapi hutang yang diakui adalah milik pemiutang sebelum pengakuan.

Mazhab Maliki

Definisi Wasiat Menurut Mazhab Maliki

Salah satu definisi dalam mazhab Maliki menyatakan bahawa wasiat adalah sepertiga daripada harta yang disyaratkan oleh pemberi wasiat (musi) yang wajib dipenuhi selepas kematiannya, atau yang dilaksanakan oleh wakilnya selepas kematiannya.

Definisi-Definisi Wasiat:

 1. Wasiat adalah pemberian harta selepas kematian.
 2. Ibn Arafah mendefinisikan wasiat sebagai: “Wasiat adalah satu kontrak yang mewajibkan hak ke atas sepertiga harta pemberi wasiat yang mesti dipenuhi selepas kematiannya, atau yang dilaksanakan oleh wakilnya selepas kematiannya.”

Penjelasan Definisi:

Kata “kontrak” dalam definisi ini menunjukkan bahawa wasiat adalah satu kontrak, bukannya janji semata-mata. Kata “mewajibkan hak ke atas sepertiga harta pemberi wasiat” mengecualikan:

 1. Kontrak yang mewajibkan hak ke atas keseluruhan harta, seperti jual beli dan hadiah.
 2. Kontrak yang tidak mewajibkan apa-apa ke atas harta pemberi wasiat, seperti derma isteri yang melebihi sepertiga hartanya, kerana suami berhak menolak keseluruhannya.

Kata “mesti dipenuhi selepas kematiannya” mengecualikan pemberian hadiah oleh isteri atau derma ke atas sepertiga hartanya atau kurang, dan pemberian harta kepada orang lain semasa hidupnya, kerana ia tidak dipanggil wasiat; wasiat hanya wajib dipenuhi selepas kematian pemberi wasiat.

Kata “atau yang dilaksanakan oleh wakilnya” menunjukkan bahawa wasiat boleh dibahagikan kepada dua jenis: wasiat harta (yang mewajibkan hak ke atas sepertiga harta pemberi wasiat selepas kematiannya) dan wasiat untuk pengurusan (yang mewajibkan wakil untuk melaksanakan tugas selepas kematian pemberi wasiat).

Kritikan Terhadap Definisi:

 1. Definisi ini tidak menyeluruh dan tidak sempurna:
  • Tidak menyeluruh kerana ia merangkumi tindakan “tadbir”, iaitu satu kontrak yang mewajibkan hak ke atas sepertiga harta pemberi wasiat yang mesti dipenuhi selepas kematiannya, tetapi ia bukan wasiat.
  • Tidak sempurna kerana tidak merangkumi beberapa jenis wasiat, seperti:
   1. Wasiat yang pemberi wasiat berjanji untuk tidak menarik balik. Wasiat ini menjadi wajib dengan kontrak dan tidak menunggu kematian pemberi wasiat, jadi ia dikecualikan dengan kata “mesti dipenuhi selepas kematiannya”.
   2. Wasiat dengan hutang, kerana ia menjadi wajib dengan pemberian wasiat sahaja dan tidak menunggu kematian pemberi wasiat.
   3. Wasiat kepada individu tertentu, kerana ia hanya menjadi wajib dengan penerimaan individu tersebut, manakala definisi menyatakan ia menjadi wajib dengan kematian pemberi wasiat sahaja.
 2. Definisi mempertimbangkan wasiat sebagai kontrak, walaupun dalam pembentukannya tidak memerlukan dua pihak, hanya kehendak pemberi wasiat sahaja.

Jawapan Kepada Kritikan:

 1. Wasiat yang mengandungi tindakan tadbir tidak termasuk dalam definisi kerana ia menjadi wajib dengan kontrak sahaja tanpa menunggu kematian pemberi wasiat.
 2. Wasiat yang pemberi wasiat berjanji untuk tidak menarik balik hanya menjadi wajib dengan kematian, dan kewajibannya dalam keadaan tertentu adalah kerana faktor tambahan, iaitu janji untuk tidak menarik balik.
 3. Wasiat dianggap sebagai kontrak dalam syariah kerana ia boleh dibentuk dengan satu kehendak (seperti sumpah) atau dua kehendak (seperti pernikahan). Maka, kontrak mencakupi kedua-dua jenis ini.
 4. Wasiat dengan hutang dianggap sebagai pengakuan, bukan wasiat, dan pengakuan menjadi wajib dengan pengakuan sahaja tanpa menunggu kematian pemberi wasiat.

Mazhab Syafie

Definisi Wasiat Menurut Mazhab Syafi’i

Definisi menurut mazhab Syafi’i: “Pemberian hak yang ditangguhkan hingga selepas kematian, walaupun secara anggaran, yang bukan merupakan tindakan tadbir, atau pembebasan hamba yang bergantung kepada suatu keadaan.”

Penjelasan Definisi:

 1. Kata “pemberian” lebih khusus daripada kata “pemilikan” kerana pemilikan merangkumi pemilikan dengan atau tanpa imbalan, jadi dikecualikan daripadanya:
  • Pemilikan melalui pertukaran, seperti jual beli dan sewaan, serta pertukaran lain.
  • Masih termasuk dalam definisi ini semua pemberian seperti hadiah, sedekah, atau wakaf.
 2. Kata “ditangguhkan hingga selepas kematian” mengecualikan:
  • Pemberian yang berlaku semasa hidup, seperti hadiah dan sedekah.
 3. Kata “walaupun secara anggaran” untuk merangkumi situasi seperti: “Saya berwasiat kepada dia dengan sesuatu,” di mana selepas kematian adalah dianggap bersamanya. Namun, pendapat yang mengatakan ia untuk merangkumi pemberian semasa sakit yang dianggap daripada sepertiga harta adalah tidak tepat kerana itu bukan wasiat walaupun mempunyai hukum yang serupa.
 4. Kata “yang bukan merupakan tindakan tadbir atau pembebasan…” mengecualikan tindakan tadbir dan pembebasan hamba yang bergantung kepada suatu keadaan.
  • Tadbir adalah pembebasan hamba yang bergantung kepada kematian tuannya.
  • Pembebasan hamba yang bergantung kepada suatu keadaan adalah pembebasan hamba yang bergantung kepada sesuatu selain kematian tuannya, seperti berkata: “Jika kamu menghafal Al-Quran, kamu bebas selepas kematianku.”

Penjelasan Tambahan:

Definisi ini merangkumi wasiat dengan benda dan manfaat, serta pembebasan hutang, penangguhan hutang yang perlu dibayar, pembebasan penjamin daripada jaminan, dan hak-hak lain yang boleh dipindahkan, kerana kata “hak” dalam definisi mencakupi semua hak.

Kritikan terhadap Definisi:

Definisi ini termasuk dalam apa yang dikenali sebagai “definisi komposit”, yang merupakan kecacatan yang harus dielakkan dalam definisi, kerana definisi wasiat memerlukan pemahaman tentang definisi tadbir dan pembebasan hamba yang bergantung kepada suatu keadaan. Ini merupakan kelemahan dalam definisi kerana pemahaman definisi yang diperlukan bergantung pada pemahaman dua definisi lain, yang mengalihkan pembaca dari topik utama, mengganggu tujuannya, dan menyebarkan usahanya serta pemikirannya.

Mazhab Hambali

Definisi Wasiat Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, wasiat adalah perintah untuk bertindak selepas kematian, atau pemberian harta selepas kematian.

Penjelasan Definisi:

 • Kata “perintah untuk bertindak selepas kematian” merujuk kepada contoh seperti mewasiatkan seseorang untuk menikahkan anak perempuannya, memandikan jenazahnya, menjadi imam solat jenazah, menjaga anak-anak kecilnya, atau membahagikan sepertiga hartanya dan seumpamanya.
 • Kata “selepas kematian” mengecualikan wakil (wakalah).
 • Kata “pemberian harta selepas kematian” bermaksud pemberian harta selepas kematian pemberi wasiat, untuk mengecualikan pemberian seperti hadiah dan seumpamanya yang berlaku sebelum kematian.

Kritikan terhadap Definisi ini:

 1. Terdapat pengulangan dalam kata “selepas kematian”.
 2. Kata “pemberian harta” mengecualikan hak yang berkaitan dengan harta seperti wasiat untuk menangguhkan hutang atau membebaskan penjamin daripada jaminan. Penggunaan kata “harta” membatasi skop wasiat sehingga hanya merangkumi wasiat berkenaan harta benda, manfaat, dan hutang, tetapi tidak merangkumi wasiat bukan harta seperti menangguhkan hutang yang perlu dibayar atau membebaskan penjamin daripada jaminan kecuali dengan penafsiran yang luas.

Jawapan terhadap Kritikan:

Hal ini termasuk dalam kata “perintah untuk bertindak”.

Satu lagi definisi yang diberikan oleh Abu al-Khattab: wasiat adalah pemberian yang hanya sah pelaksanaannya dengan keluarnya harta daripada sepertiga harta.

Definisi Pilihan:

Definisi yang kelihatan paling hampir dengan maksud wasiat dan paling bebas daripada kritikan adalah “definisi Hanbali” kerana ia merangkumi makna ‘wasiat’.

Hubungan antara Makna Lughawi dan Makna Istilah:

Dalam makna leksikal, “wasiat” berasal dari akar kata yang menunjukkan penyambungan dan hubungan. Oleh itu, hubungan antara kedua-dua makna ini jelas kerana pemberi wasiat dengan wasiatnya menyambungkan apa yang berlaku selepas kematiannya dengan apa yang dilakukannya semasa hidupnya berupa kebaikan dan amal kebajikan.

Nota:

Ramai fuqaha (ahli fiqh) membezakan antara “wasiat” dan “pemberian wasiat (الإيصاء)”. Wasiat seperti yang telah didefinisikan sebelum ini, manakala الإيصاء adalah penetapan tindakan yang ditangguhkan hingga selepas kematian, walaupun tidak melibatkan pemberian, seperti pemberian wasiat untuk menjaga anak-anaknya, memulangkan depositnya, dan melunaskan hutangnya. Ini tidak melibatkan pemberian berbanding dengan wasiat yang mesti melibatkan pemberian.

Alhamdulillah, berakhirlah perkongsian kali ini. Ini adalah terjemahan yang saya usahakan daripada Kitab الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا oleh Dr Khalid. Sila tekan sini untuk pautan tersebut.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Perlukan Solusi?